ال ای دی خطی عرض 5 و 4 میلی متر (پرتراکم و قابلیت برش)