سوکت تستر ولتاژ تست فاز ، نول و اتصال زمین ولتاژ عملیاتی 250v بدون نیاز به باتری

سوکت تستر ولتاژ تست فاز ، نول و اتصال زمین ولتاژ عملیاتی 250v بدون نیاز به باتری