آمپلی فایر 24 آمپر

آمپلی فایر و تقویت کننده 24 آمپر