dot-matrix-red-32×32-aned

دات ماتریس قرمز آند مشترک ۸ در ۸ ابعاد 32 در 32 میلیمتر