پیکسل واقعی و مجازی ماژول تابلو روان
پیکسل واقعی و مجازی ماژول تابلو روان

پیکسل واقعی و مجازی ماژول تابلو روان

گر چه ماژول ال ای دی های تمام رنگی زیادی وجود دارند که در هر پیکسل آنها شامل دو ال ای دی قرمز می باشد ولی همه آنها قابلیت بوجود آوردن پیکسل مجازی (Virtual Pixel) را دارا نیستند. به منظور پدید آوردن پیکسل مجازی ضروری است که دو ال ای دی قرمز در هر پیکسل بصورت جدا دستور بگیرند ولی معمولا ماژول هایی که دو ال ای دی قرمز در هر پیکسل شان دارند با یک سیگنال توسط دو ال ای دی قرمز دستور می دهند بنابراین قابلیت پدید آوردن پیکسل مجازی را ندارند.

در تابلو روان ماژول های تمام رنگی هم وجود دارند که هر پیکسل آنها از یک ال ای دی ساخته شده است ولی این ال ای دی به خودی خود در برگیرنده سه ال ای دی قرمز ، سبز و آبی در یک پکیج می باشد که آنها را ال ای دی های RGB (قرمز،سبز،آبی) می گویند. این ماژول ها به خاطر واقع شدن هر سه ال ای دی در یک پکیج ، ترکیب رنگ بسیار خوبی را دارا می باشند و از فاصله های کم کیفیت خیلی زیادی را در ترکیب رنگ های متفاوت ایجاد می کنند ولی امکان پدید آوردن پیکسل های مجازی ندارند.

پیکسل واقعی و مجازی

پیکربندی پیکسل یا Pixel Configuration در ماژول ها با کد های متفاوتی نمایش داده می شوند که در زیر به به اختصار تعریف شدها ند:

  • 1R : نشانگر ماژول تابلو روان تک رنگ با یک ال ای دی قرمز در یک پیکسل.
  • 1G : نشانگر ماژول تابلو روان تک رنگ با یک ال ای دی سبز در یک پیکسل.
  • 1W : نشانگر ماژول تابلو روان تک رنگ با یک ال ای دی سفید در یک پیکسل.
  • 1B : نشانگر ماژول تابلو روان تک رنگ با یک ال ای دی آبی در یک پیکسل.
  • 1R1G : نشانگر ماژول تابلو روان سه رنگ با یک ال ای دی قرمز و یک سبز در یک پیکسل که رنگ زرد به صورت ترکیبی ایجاد می شود.
  • 2R1G : نشانگر ماژول تابلو روان سه رنگ با دو ال ای دی قرمز و یک سبز در یک پیکسل که رنگ زرد به صورت ترکیبی ایجاد می شود.
  • 2R1B : نشانگر ماژول تابلو روان سه رنگ با دو ال ای دی قرمز و یک آبی در یک پیکسل که رنگ بنفش به صورت ترکیبی ایجاد می شود.
  • RGB : نشانگر ماژول تمام رنگی با سه ال ای دی قرمز ، سبز و آبی در یک پیکسل که همه رنگ ها به صورت ترکیبی ایجاد می شود.
  • 2R1G1B : نشانگر ماژول تمام رنگی تابلو روان با دو ال ای دی قرمز ، یک سبز و یک آبی در یک پیکسل.

پیکسل واقعی و مجازی