توجه : تخفیف پلکانی در تعداد قبل از ورود به صفحه پرداخت، در فاکتور محاسبه شده و از مبلغ کسر می گردد.
اسکرول
X